วันที่ปัจจุบัน : 17/08/2017 เวลา 00:47
amnat.info
google
 
 
 
     
 

ข้อมูลผู้บริหาร

   

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

ดำรงตำแหน่่ง 1 ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน

ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด วันที่ 16 มิถุนายน 2504
ภูมิลำเนา จังหวัดกรุงเทพ ฯ

คุณวุฒิการศึกษา
๑. ศศ.บ. (รัฐศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษาอบรม
๑. พ.ศ. 2538 – หลักสูตร นายอำเภอ รุ่นที่ 38
๒. พ.ศ. 2544 – หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 41
๓. พ.ศ.2558-2559 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)รุ่นที่ 58

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2542 – นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. 2545 – นายอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. 2550 – นายอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. 2551 – นายอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. 2552 – นายอำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
พ.ศ. 2552 – นายอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. 2553 – นายอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
พ.ศ. 2554 – ปลัดจังหวัดหนองคาย
พ.ศ. 2554 – ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
พ.ศ. 2556 – รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
1 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ 

นาย-
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

ดำรงตำแหน่่ง10 ต.ค 2559 - ปัจจุบัน

๑.ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-สกุล วิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ
ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

๒.ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต รปม. (นิด้า)
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) ม.รามคำแหง
- มัธยมศึกษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
- ประถมศึกษา โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

๓.ประวัติการรับราชการ

- ปี 2524 – 2541 ปลัดอำเภอ
- จังหวัดอุดรธานี
- จังหวัดอุบลราชธานี

- ปี 2542 – 2558 (รวม 16 ปี) นายอำเภอ
- อำเภอปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
- อำเภอบุณฑริก , อำเภอสำโรง , อำเภอดอนมดแดง , อำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี
- อำเภอทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
- อำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
- อำเภอนาทม จ.นครพนม
- อำเภอบรบือ จ.มหาสารคาม

- 16 ตุลาคม 2558 – 9 ตุลาคม 2559

 • ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ

- 10 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน

 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

๔.ประวัติการฝึกอบรม
- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 38
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นที่ 41

๕.ดูงานต่างประเทศ
- ยุโรป , มาเลเซีย , จีน , เวียดนาม


นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
ดำรงตำแหน่่ง10 ต.ค 2559 - ปัจจุบัน


เครื่องราชอิสริยาภรณ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

๑.ข้อมูลส่วนบุคคล
ฃื่อ-สกุล ณัฐพงษ์ สงวนจิตร
ตำแหน่งปัจจุบัน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

๒.ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท พบ.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี ร.บ. มหาวิทยาลยธรรมศาสตร์
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
 • ประถมศึกษา โรงเรียนลาซาล บางนา กทม.
 • โรงเรียนประชานาถ พระประแดง

๓.ประวัติการรับราชการ

 • 10 ตุลาคม 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
 • 14 มกราคม 2559 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร
 • 30 กรกฏาคม 2555 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร์
 • 9 พฤษภาคม 2554 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
 • 20 ธันวาคม 2553 เลขานุการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • 1 ตุลาคม 2553 ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการรักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 2552 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอบรมพิเศษ วิทยาลัยมหาดไทย สดร.สป.มท.
 • 11 ธันวาคม 2551 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สถาบันดำรงราชานุภาพ สป.มท.
 • 15 สิงหาคม 2549 นักทรัพยากรบุคคล 8ว สถาบันดำรงราชานุภาพ สป.มท
 • 19 กันยายน 2549 เลขานุการรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • 16 พฤศจิกายน 2548 จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว ศูนย์อำนวการบรรเทาสาธารณภัย ปภ.
 • 1 ตุลาคม 2548 เลขานุการปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 16 พฤษภาคม 2548 จนท.บริหารงานทั่วไป 7 ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ปภ.
 • 1 ตุลาคม 2545 เลขานุการอธิการบดีกรมการปกครอง
 • 1 ตุลาคม 2544 เลขานุการอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
 • 28 กุมภาพันธ์ 2540 เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
 • 9 ตุลาคม 2539 ผู้ช่วยจ่าจังหวัดชลบุรี
 • 13 พฤศจิกายน 2538 ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดนนทบุรี
 • 1 มีนาคม 2538 ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดนครพนม
 • 7 กุมภาพันธ์ 2537 ปลัดอำเภอธาตุพนม จ.นครพนม


๔.ประวัติการทำงานภาคเอกชน

 • พ.ศ. 2550
  - ที่ปรึกษาบริษัท สยามเซฟตี้ เอมไพร์ จำกัด Consulant , Siam Safety Empire Co.LTD
 • พ.ศ. 2537
  Consulant, Personnel and recuitment corporation limited
  - ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ยูเนี่ยนอินดัสทรี จำกัด
  Human Resources Manager, Corporation Personnel & Administration, Union Industries Company Limited
  - ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มบริษัท พาราวู๊ด จำกัด
  Human Resources Manager, Corporate Personnel & Administratkon,Parawood Group of Companies
 • พ.ศ. 2535
  - เลขานุการบริหารประธานกลุ่มบริษัท พาราวู๊ด จำกัด
  Executive Secretary to President, Parawood Group of Companies
 • พ.ศ. 2534
  -หัวหน้าฝ่ายบุคคล กลุ่มบริษัท พาราวู๊ด จำกัด
  Personnel Supervisor ,Parawood Group of Companies
 • พ.ศ. 2531
  - เจ้าหน้าที่บุคคล บริษัท ซีเอส เมททอล จำกัด
  Personnel officer , CS Metal Co.LTD

๕.ตำแหน่งและรางวัลที่ได้รับทางสังคมและกิจกรรม

 • 21ก.ย. 2558 เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้เป็นหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • 22 ก.ค. 2559 เป็นเลขานุการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร ที่ได้รับโล่รางวัลจาก แม่ทัพภาคที่ 3 (พลโท สมศํกดิ์ นิลบรรเจิดกุล) ในฐานะ "มีผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ประจักษ์ อย่างดียิ่ง
 • เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ( พ.ศ.2555-2558)
 • ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประจำปี 2557
 • ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2540
 • รางวัลชมรมนักกีฬาดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2530 (ในฐานะทำเหรียญทองให้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ปี 9 เหรียญทอง)
 • เสื้อสามารถมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2530
 • รองชนะเลิศการแข่งขันหมากรุกไทย 10 สถาบัน ประเภททีม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2530
 • ชนะเลิศเหรียญทอง กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 การแข่งขันหมากฮอส ประเภททีม ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2530
 • ประธานชมรมกีฬาในร่ม (หมากกระดาน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2529
 • ชนะเลิศเหรียญทอง กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14 การแข่งขันหมากฮอส ประเภททีม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2529
 • ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันหมากฮอส ประเภทบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2528
 • รองชนะเลิศมวยสากลสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท โรงเรียนวัดสุทธิวราราม พ.ศ. 2527

๖.ดูงานต่างประเทศ

 • สาธารณรัฐออสเตรีย,
 • สาธาณรัฐเช็ก,
 • สมาพันธรัฐสวิส,
 • สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี,
 • เครือรัฐออสเตรเลีย,
 • สาธารณรัฐสิงค์โปร์,
 • ประเทศมาเลเซีย,
 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,
 • ราชอาณาจักรกัมพูชา,
 • สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์,
 • สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,
 • ประเทศเวียดนาม
 
  
     
 
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
นายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
 

  ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัด

  สารสนเทศจังหวัด

  บริการประชาชน

   
 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels