วันที่ปัจจุบัน : 17/08/2017 เวลา 00:27
amnat.info
google
 
 
 
 
 

การจัดการองค์ความรู้ จังหวัดอำนาจเจริญ(KM)


ดาวน์โหลด 1.คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลด 2.ตัวอย่าง บันทึกข้อความทางราชการ
ดาวน์โหลด 3.ตัวอย่าง หนังสือราชการ
ดาวน์โหลด 4.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการ
ดาวน์โหลด 5.การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ
ดาวน์โหลด 6. ข้อบกพร่องในการเขียนหนังสือราชการและแนวทางแก้ไข
ดาวน์โหลด 7. วิเคราะห์ปัญหา ข้อบกพร่อง และแนวทางแก้ไขในการเขียนหนังสือราชการ
ดาวน์โหลด 8. ขั้นตอนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงิน
          ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ (ด้านการดำรงชีพ ตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๕.๑)

ดาวน์โหลด 9. คำแนะนำในการติดต่อสำนักงานที่ดิน
ดาวน์โหลด 10.การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล (พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐)
ดาวน์โหลด 11.ขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรืออุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
ดาวน์โหลด 12.พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๒๗
ดาวน์โหลด
13.การบริหารโครงการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ดาวน์โหลด 14.วิธีการปฏิบัติงานที่ดี (Best/Good Practices)
ดาวน์โหลด 15.KM ปัญหาพัสดุที่ควรรู้ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
ดาวน์โหลด 16.สรุปข้อตรวจพบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอานาจเจริญ


 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels