วันที่ปัจจุบัน : 17/08/2017 เวลา 14:34
amnat.info
google
 
 
 
 
 

บอกรับข่าวสาร (E-newsletter)

 
Email Address
ติดตามข่าวสาร
3117
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อาคารที่พ....

3116
ประกวดราคาจ้างงานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง พร้อมงานดูแลรักษาต้นไม้ ๑ ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง พร้อมงา....

3115
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ 15 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชานุมาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ....

3114
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนลาดยางเส้นทางบ้านยางช้า - หนองไผ่ - หนองหิ้ง กว้าง 4 เมตร ยาว 5,270 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,080 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลตำบลสามหนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท....

3113
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล สาย อจ.๓๐๑๗ แยก ทล.๒๑๒ - บ้านน้ำคำ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล สาย อจ.๓๐๑๗ ....

3112
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. และอื่น ๆ ตามโครงการรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น (งบกลางปี ๒๕๕๘) ภายในชุมชนวัดโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๐ จังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศ การเคหะแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. และอื่น ๆ ....

3111
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling และวิธีเสริมผิวทางแบบ Para Asphaltic Concrete สายทางบ้านไก่คำหมู่ที่ 1,13 -บ้านโคกค่าย หมู่ที่ 5 ตำบลไก่คำ จำนวน 5 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,537 ตารางเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไก่คำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟั....

3110
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลไก่คำ ตามแบบแปลนสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ และตามแบบผังการวางท่อประปาเฉพาะแห่ง ของเทศบาลตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไก่คำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่....

3109
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการห้องเรียนอาเซียนสู่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงก....

3108
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน ๓๓ (อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารเ....

3107
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน ๑๘ (อาคารทานตะวัน)
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน ๑๘....

3106
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน ๑๙ (อาคารดนตรีนาฎศิลป์)
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน ๑๙....

3105
สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงตู้ควบคุมลิฟต์โดยสาร อาคารหอพักนักศึกษากุลภัฏ จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงตู้ควบคุมลิฟต์โด....

3104
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมผิวลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทาง บ้านคันสูง-บ้านโคกจักจั่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชานุมาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานซ่อมผิวลาดยางแอลฟัล....

3103
ประกวดราคาจ้างงานเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านนิคมแปลง 5-ทางหลวงชนบท อจ.3006 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชานุมาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานเสริมผิวทางแอสฟัลท์....


59 of 255   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels