วันที่ปัจจุบัน : 27/06/2017 เวลา 07:00
amnat.info
google
 
 
 
 
 

สืบค้นข่าวในจังหวัดอำนาจเจริญ

   
 
สืบค้นคำค้น
 
ข่าวประกวดราคา พบทั้งหมด 2188 รายการ

  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อต้นพันธุ์ยูคาลิปตัสเพาะจากเนื้อเยื่อ จำนวน ๕,๕๒๐,๐๐๐ ต้น โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ตามโครงการภายใต้พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อต้นพันธุ์ยูคาลิปตัสเพาะจากเนื้อเยื่อ จำนวน ๕,๕๒๐,๐๐๐ .... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-06-21 16:45:52

  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขุมเหล็ก หมู่ที่ ๒,๘ - บ้านเวียงหลวง หมู่ที่ ๙
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อซื้อต้นพันธุ์ยูคาลิปตัสเพาะจากเนื้อเยื่อ จำนวน 5,520,000 ต้น โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช.... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-06-21 16:43:40

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อซื้อต้นพันธุ์ยูคาลิปตัสเพาะจากเนื้อเยื่อ จำนวน 5,520,000 ต้น โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ตามโครงการภายใต้พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อซื้อต้นพันธุ์ยูคาลิปตัสเพาะจากเนื้อเยื่อ .... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-06-21 16:36:03

  ประกวดราคาซื้อต้นพันธุ์ยูคาลิปตัสเพาะจากเนื้อเยื่อ จำนวน ๕,๕๒๐,๐๐๐ ต้น โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อต้นพันธุ์ยูคาลิปตัสเพาะจากเนื้อเยื่อ จำนวน ๕,๕๒๐,๐๐๐ ต้น โครงการเพิ่มศั.... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-06-21 16:26:11

  ประกวดราคาซื้อหนังสือชุดนานาสาระอาเซียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสังคม ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ให้โรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือชุดนานาสาระอาเซียนสำหรับนักเรียนระดับประถม.... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-06-21 16:24:03

  ประกวดราคาซื้อสื่อภาษาไทยเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสื่อประกอบการเรียนรู้และเสริมทักษะ พัฒนาภาษาอาเซียนให้โรงเรียนใน จ.อำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสื่อภาษาไทยเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสื่อประกอบการเรี.... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-06-21 16:20:15

  ประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษาให้โรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกสื
อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-06-21 09:23:51

  ประกวดราคาซื้อสื่อห้องสมุดเพื่อให้เยาวชนมีหนังสือเพื่อศึกษาหาความรู้และ สร้างเสริมประสบการณ์ในการอ่านให้โรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสื่อห้องสมุดเพื่อให้เยาวชนมีหนังสือเพื่อศึกษาหาความ.... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-06-19 12:45:30

  ประกวดราคาซื้อสื่อห้องสมุดเพื่อให้เยาวชนมีหนังสือเพื่อศึกษาหาความรู้และ สร้างเสริมประสบการณ์ในการอ่านให้โรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสื่อห้องสมุดเพื่อให้เยาวชนมีหนังสือเพื่อศึกษาหาความ.... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-06-19 09:10:11

  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำน.... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-06-06 15:41:36

  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกกลางหลังเดิม ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลโคกกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกกลางหลังเดิม ตำบลโคกกลาง .... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-06-06 15:37:56

  สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญ -บ้านพ่อลัย ภายในหมู่บ้านนาคำ หมู่ที่ ๓ ,ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพังงา – คำมักขอ ภายในหมู่บ้านแก้งกฐิน หมู่ที่ ๔ ,ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อจรัญ – บ้านพ่อใส ภายในหมู่บ้านแก้งกฐิน หมู่ที่ ๕ และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๔ โครงการ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลนาหมอม้า เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสร.... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-06-06 15:31:46

  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
( สำเนา ) ประกาศโรงพยาบาลดงหลวง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลดงหลวงมีความประสงค์จะ สอบ.... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-06-06 15:29:00

  ถุงบรรจุภัณฑ์และกระสอบพร้อมตราสินค้า โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ปี ๒๕๖๐
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องซื้อ ถุงบรรจุภัณฑ์และกระสอบพร้อมตราสินค้า โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ป.... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-06-06 15:24:02

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(กลุ่มจังหวัด)ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จำกัด)(๖๐.๑๔.๑๓.๐๒ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(กลุ่มจังหวัด)ป.... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-06-01 11:35:21

  ประกวดราคาจ้างโรงคัดแยกเมล็ดพันธ์ู(งบกลุ่มจังหวัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโรงคัดแยกเมล็ดพันธ์ู(งบกลุ่มจังหวัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (.... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-06-01 11:34:24

  ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชระบบน็อคดาวน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชระบบน็อคดาวน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก.... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-06-01 11:33:48

  ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(งบกลุ่มจังหวัด) ปี ๒๕๖๐
( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทา.... อ่านต่อ วันอัพเดต: 2017-06-01 11:33:11

 

 

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels