วันที่ปัจจุบัน : 27/06/2017 เวลา 07:52
amnat.info
google
 
 
 
 
 
   

ศูนย์บริการร่วมจังหวัดอำนาจเจริญ

อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาขอรับบริการต่าง ๆ โดยหน่วยงานให้บริการประชาชนที่จัดตั้งภายใต้การกำกับดูแลของจังหวัด   โดยมีการบูรณาการงานบริการที่หลากหลาย ทั้งที่มีและไม่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันจากหลายส่วนราชการในจังหวัด มาให้บริการ ณ จุดเดียว โดยความร่วมมือจากส่วนราชการในจังหวัด และ/หรือหน่วยงานภายในกำกับของภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถาม การขอรับทราบ ข้อมูล/ข่าวสาร การยื่นเรื่อง การขออนุญาต หรือ อนุมัติในเรื่องใดๆ  

หน่วยงานที่ให้บริการ

   1. สำนักทะเบียนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
   2. สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำนาจเจริญ
   3. สำนักงานสัสดีอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
   4. ศูนย์บริการ ธอส. สาขาอำนาจเจริญ
   5. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
   6. สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ สาขา อ.เมืองฯ
   7.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

กระบวนการให้บริการ

1. งานทะเบียนและบัตร

1.1 จดทะเบียนสมรส  
1.2 จดทะเบียนหย่า
1.3 จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
1.4 จดทะเบียนเลิกรับบุตรบุตรธรรม
1.5 จดทะเบียนรับรองบุตร
1.6 จดทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว
1.7 การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อรอง
1.8 การจัดตั้งชื่อสกุล
1.9 การคัดรับรองเอกสาร
1.10 การแจ้งเกิด
1.11 การแจ้งตาย
1.12 การแจ้งย้ายที่อยู่
1.13 การขอเลขบ้านใหม่
1.14 การแก้ไขรายการ
1.15 การคัดรับรองเอกสารทะเบียนราษฎร
1.16 การขอมีบัตรครั้งแรก
1.17 การขอมีบัตรใหม่
1.18 การขอเปลี่ยนบัตร

2. งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

2.1 การยื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้า
2.2 การรับชำระค่าไฟฟ้าประจำเดือน

3. งานสัสดี

3.1 การรับลงบัญชีทหารกองเกิน
3.2 การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร

4. งานศูนย์บริการ ธอส.

4.1 การรับชำระหนี้เงินกู้
4.2 การฝาก-ถอนเงินสด
4.3 การเปิดบัญชีเงินฝาก
4.4 การสอบถามและยื่นขอสินเชื่อ
4.5 การตรวจสอบหนี้ค้าง
4.6 การชำระค่าสาธารณูปโภค

5. งานพัฒนาชุมชน

5.1 การให้บริการข้อมูลเพื่อพัฒนาชนบท
5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบกิจกรรมตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
5.3 การตรวจบัญชีและการเบิกจ่ายเงินฯ
5.4 การให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน

6. งานสรรพากร

6.1 การรับชำระภาษีอากรทุกประเภท
6.2 การจดทะเบียนและเปลี่ยนแปลงภาษีฯ
6.3 การขอมีเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี/แก้ไข
6.4 การจ่ายคืนภาษี
6.5 การให้ข้อมูลการชำระภาษีอากร

7. งานปศุสัตว์

7.1 การรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยง
7.2 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

หมายเลขโทรศัพท์    

1. สำนักทะเบียนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ      โทร. 0-4551-1997 

2. สนง.สัสดีอำเภอเมืองอำนาจเจริญ     โทร. 0-4551-1997

3. ศูนย์บริการ ธอส. สาขาอำนาจเจริญ     โทร. 0-4545-2440

4. สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฯ      โทร. 0-4545-1389

4. สนง.สรรพากรพื้นที่ สาขา อ.เมืองฯ โทร. 0-4545-1388

 
 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels