วันที่ปัจจุบัน : 17/08/2017 เวลา 00:53
amnat.info
google
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดอำนาจเจริญ

วิสัยทัศน์ ICT

“มีเครือข่ายความเร็วสูง ครอบคลุมหน่วยงานทุกระดับ สามารถรองรับฐานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้งานร่วมกัน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการข้อมูลสารสนเทศได้ทุกด้าน และมีความพึงพอใจในการบริการภายในปี 2560”

พันธกิจ

1. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ระบบฐานข้อมูล ข่าวสาร เพื่อการบริหาร บริการ วิชาการ รวมทั้ง จัดหาซอฟท์แวร์ที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องเมือสำคัญในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ในการพัฒนาจังหวัด
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของจังหวัด
3. บริการข้อมูลด้านการพัฒนาจังหวัด ที่ครอบคลุมถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย ปลอดภัยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และ ประชาชนทั่วไป
4. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับสถานการณ์
5. พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ บริการเครือข่ายที่ครอบคลุม เหมาะสม เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบสารสนเทศและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้ได้มาตรฐาน
2. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. พัฒนาศักยภาพของส่วนราชการในการนำเสนอข้อมูลด้านการพัฒนาจังหวัด ให้ครอบคลุม ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย
4. พัฒนาและยกระดับบุคลากรให้มีศักยภาพด้าน ICT
5. พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels