วันที่ปัจจุบัน : 17/08/2017 เวลา 00:29
amnat.info
google
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอานาจเจริญ ดาวน์โหลด

วิสัยทัศน์จังหวัดอานาจเจริญ

“เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่สากล”

พันธกิจจังหวัดอานาจเจริญ

1. พัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านการศึกษา สาธารณสุขและความเข้มแข็งของสังคม
3. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การค้าและการท่องเที่ยว
5. การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน/OTOP และเสริมสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ
6. การยกระดับทักษะบุคลากร แรงงาน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม
7. การเสริมสร้างพันธมิตร เชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค และธุรกิจการค้าชายแดนเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์รวมจังหวัดอานาจเจริญ

1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง เศรษฐกิจของจังหวัด (GPP) ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
2. ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดอานาจเจริญ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ และสินค้าเกษตรปลอดภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและยกระดับการค้าชายแดน การค้า อุตสาหกรรม การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการสู่สากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน อย่างสมดุลและยั่งยืน

 

ดาน์โหลดเอกสารโดยละเอียด(เพิ่มเติม)
 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels