วันที่ปัจจุบัน : 21/08/2017 เวลา 17:41
amnat.info
google
 
 
 
 
 

เล่มแผนพัฒนาจังหวัด 61-64 finalดาวน์โหลด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไป

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดอำนาจเจริญ(หน้า 1-20)
สถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ (หน้า 21-33)
สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมา (หน้า 34-44)

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพ (หน้า 45-73)

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (หน้า 74-89)

ส่วนที่ 4 บัญชีรายการชุดโครงการ

ยุทธ 1

project idea (กษ)แก้ไข 1
project idea (กษ)แก้ไข 2
แบบ จ (กษ)

ยุทธ 2

Project idea งบกรม
แบบ จ.1 Project idea เก็บกักน้ำและกระจายน้ำ
แบบ จ.1 Project idea เพิ่มประสิทธิภาพฯด้วยแสงอาทิตย์
แบบ จ.1 Project idea พัฒนาแหล่งน้ำ
สรุปแผนน้ำ 61-64

ยุทธ 3

แขวงทางหลวงชนบท

project idea งบกรม 2
project idea งบกรม 3
project idea งบกรม
project idea
บัญชีโครงการ ทช + อบจ
บัญชีโครงการ

ท่องเที่ยวกีฬา

Project idea
บัญชีโครงการ

พช

ProJect idea + บัญชีโครงการ

โยธาธิการ

ProJect idea

แรงงาน

Project Idea และบัญชีโครงการ

ยุทธ 4

3 ดี

แบบ จ.๑ โครงการ 3 ดี 2561 (3)

กอ รมน ตชด 22

Project idea
บัญชีโครงการ

การศึกษา

Project idea สภาการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ

ท่องเที่ยวกีฬา

Project idea
บัญชีโครงการ

พช

ProJect idea + บัญชีโครงการ

พมจ

Project idea
บัญชีโครงการ
บัญชีรายจ่าย

แพทย์แผนไทยพนา

Project idea
บัญชีโครงการ

หมอลำ

Project idea

ยุทธ 5

ทสจ

Project idea
บัญชีโครงการ

ใบแทรก ส่วนที่ 4

ส่วนที่ 5 ภาคผนวก

positioning
ใบแทรก ภาคผนวก
ภาคผนวก ข (สรุปการทบทวนแผน 61-64)
รายงานการตรวจสอบการดำเนินการ
 

แบบ จ1 กจ 1 (แผน 61-64)
ปก แผน 61 - 64
สารบัญ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดทั้งหมด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels