วันที่ปัจจุบัน : 20/09/2017 เวลา 12:37
amnat.info
google
 
 
 
 
รูปแบบการสืบค้นเบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ

เบอร์โทรองค์กร : 0-45xx-xxxx แฟกส์ : 0-45xx xxxx ,มหาดไทย : 44111
เบอร์โทรบ้านพัก: 0-45xx-xxxx ,มือถือ : 00-0000-0000
  คำค้น : ค้นตาม
พบรายการทั้งหมด :535 รายการ
  นายวัชรินทร์ ผุดผ่อง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สังกัด : -    
  สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฯ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3500   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-6721-7255
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายพรหมมาศย์ กลิ่นแก้วณรงค์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ สังกัด : -    
  สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฯ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3501   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-1964-8723
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายทวีทรัพย์ สืบผาสุข หัวหน้างานเครื่องกล สังกัด : -    
  สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฯ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3501   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-1873-1884
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายราเชนทนร์ แสงศิริ ผู้อำนวยการแขวงการทางอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนที่ 3 สังกัด : -    
  แขวงการทางอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4545-1235   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-1948-8753
  Email : r_sangsiri@hotmail.com ,เว็บไซต์ : -
 
  นายธวัยชัย ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการแขวงการทาง(ฝ่ายปฏิบัติการ) สังกัด : -    
  แขวงการทางอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4545-1235   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9717-7845
  Email : doh0741@doh.go.th ,เว็บไซต์ : -
 
  นายนันทศักดิ์ ครองราชย์ รองผู้อำนวยการแขวงการทาง(ฝ่ายวิศวกรรม) สังกัด : -    
  แขวงการทางอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4545-1235   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-6612-1919
  Email : doh0741@doh.go.th ,เว็บไซต์ : -
 
  นายสุจิต วงศ์ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการแขวงการทาง(ฝ่ายบริหาร) สังกัด : -    
  แขวงการทางอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4545-1235   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9717-9626
  Email : id_ withu@hotmai.com ,เว็บไซต์ : -
 
  นายกฤษณะ ทองย้อย (รก) หัวหน้าหมวดการทางอำนาจเจริญ สังกัด : -    
  แขวงการทางอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4551-1013   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-7251-7332
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายนิมิตร สายสมุทร หัวหน้าหมวดการทางลืออำนาจ สังกัด : -    
  แขวงการทางอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4527-2332   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9845-1711
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายสมยศ เกียรตินพคุณ หัวหน้าหมวดการทางกุดข้าวปุ้น สังกัด : -    
  แขวงการทางอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4548-4129   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-1053-7749
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายภูวดล วงษารัฐ หัวหน้าหมวดการทางเขมราฐ สังกัด : -    
  แขวงการทางอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4549-1246   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-1955-0399
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายยงยุทธ เปี่ยมอักโข หัวหน้าหมวดการทางตระการพืชผล สังกัด : -    
  แขวงการทางอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4529-5008   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-1977-2645
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายสุธิชัย บุญชุบ หัวหน้างานจราจรสงเคราะห์ สังกัด : -    
  แขวงการทางอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4545-1235 ต่อ 22   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-1062-4782
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายจตุพล กะมณี หัวหน้างานปรับซ่อม สังกัด : -    
  แขวงการทางอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4545-1235 ต่อ 21   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-7945-3382
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายเครือ บทนอก รองหัวหน้าหน่วยงาน สังกัด : กระทรวงแรงงาน    
  สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-4980-6996
  Email : ton.kru@chaiyo.com ,เว็บไซต์ : -
 
  นายสีหศักดิ์ ผลชีวิน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ สังกัด : กระทรวงแรงงาน    
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3037-8   แฟกส์ : 0-4552-3037-8   ,มหาดไทย : 44151
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-1878-0043
  Email : amnatcharoen@labour.mail.go.th ,เว็บไซต์ : -
 
  นายอรุณ หอมแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สังกัด : กระทรวงแรงงาน    
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-1657-8475
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายสมชาย พิเศษ หัวหน้างานบริหารทั่วไป สังกัด : กระทรวงแรงงาน    
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-4589-6931
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  - - สังกัด : กระทรวงแรงงาน    
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3041   แฟกส์ : 44154   ,มหาดไทย : 0-4552-3042
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : -
  Email : aen.doc.go.th ,เว็บไซต์ : -
 
  นางสาวสมศรี อิทธิไกวัล จัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ สังกัด : กระทรวงแรงงาน    
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-4474-7557
  Email : somsri9@gmail.com ,เว็บไซต์ : -
 
  นายไพศาล ใจดี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สังกัด : กระทรวงแรงงาน    
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-5499-9088
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นางพรสวรรค์ สุขรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัด : กระทรวงแรงงาน    
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9865-0063
  Email : pornsawan2514@thaimail.com ,เว็บไซต์ : -
 
  - - สังกัด : ประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ    
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3047, 0-4552-3048, 0-4552-3049, 0-4552-3050   แฟกส์ : 0-4552-3047 ต่อ 103   ,มหาดไทย : 44159
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-4438-1916
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  -ว่าง- หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการ สังกัด : ประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ    
  กลุ่มงานปฏิบัติการ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3047-50 ต่อ 102และหรือ 103   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-1877-0018
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  -ว่าง- หัวหน้างานเงินสมทบและการตรวจสอบ สังกัด : ประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ    
  กลุ่มงานปฏิบัติการ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3047-50 ต่อ 107และหรือ108   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : -
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายยรรยง กงแก้ว หัวหน้างานทะเบียนและประสานการแพทย์ สังกัด : ประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ    
  กลุ่มงานปฏิบัติการ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3047-50 ต่อ 104และหรือ110   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : -
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายปิยะฉัตร์ หอมจันทร์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป สังกัด : ประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ    
  กลุ่มงานปฏิบัติการ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3047-50 ต่อ 101   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9077-3121
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  -ว่าง- หัวหน้างานให้บริการ สังกัด : ประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ    
  กลุ่มงานให้บริการ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3047-50 ต่อ 109   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : -
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นางมะลิจันทร์ ทองหอม หัวหน้างานประโยชน์ทดแทน สังกัด : ประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ    
  กลุ่มงานให้บริการ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3047-50 ต่อ 109   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-8348-5585
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  เรืออากาศโทวิโรจน์ ภูมี ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ สังกัด : -    
  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3505-7   แฟกส์ : 0-4552-3506   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-2782-2757
  Email : amnatdsd@hotmail.com ,เว็บไซต์ : -
 

11 of 18   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels