วันที่ปัจจุบัน : 20/09/2017 เวลา 12:54
amnat.info
google
 
 
 
 
รูปแบบการสืบค้นเบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ

เบอร์โทรองค์กร : 0-45xx-xxxx แฟกส์ : 0-45xx xxxx ,มหาดไทย : 44111
เบอร์โทรบ้านพัก: 0-45xx-xxxx ,มือถือ : 00-0000-0000
  คำค้น : ค้นตาม
พบรายการทั้งหมด :535 รายการ
  นายมานพ ปุสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สังกัด : -    
  สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3002   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : 44123
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9203-4412
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  - - สังกัด : -    
  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3002   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : 44222
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9203-4413
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายประพันธ์ โชควิวัฒนวนิช หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัด : -    
  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3002   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : 44213
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : -
  Email : p.chokwiwat@thaimail.com ,เว็บไซต์ : -
 
  นายประพันธ์ โชควิวัฒนวนิช (รก) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัด : -    
  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3002   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : 44129
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-5498-8191
  Email : p.chokwiwat@thaimail.com ,เว็บไซต์ : -
 
  นายวัชระ กุดกุง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สังกัด : -    
  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3001   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : 44121
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-3196-2277
  Email : Vatchara 2502@hotmail.com ,เว็บไซต์ : -
 
  นางบุศยรินทร์ มณีชิตนุพงษ์ หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัด สังกัด : -    
  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3002   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : 44127
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-4834-9884
  Email : arc 0016.4@moi.go.th ,เว็บไซต์ : -
 
  - - สังกัด : -    
  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3032   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : 44132
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : -
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายสรรเพชร พลอยสังวาลย์ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ สังกัด : -    
  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9280-2120
  Email : acr@thailocaladmin.go.th ,เว็บไซต์ : -
 
  นายบุญชวน ด่านไทยวัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานกฏหมายฯ สังกัด : -    
  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-7964-0378
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายเกรียงไกร สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาฯ สังกัด : -    
  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9949-8182
  Email : krai30000@hotmail.com ,เว็บไซต์ : -
 
  นางสาวสุภาภรณ์ ทางนะที หัวหน้ากลุ่มงานการเงินฯ สังกัด : -    
  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9949-1892
  Email : tangnatee@hotmail.com ,เว็บไซต์ : -
 
  นางสดใส ลุนพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ สังกัด : -    
  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9718-5741
  Email : sodsai_4@windonslive.com ,เว็บไซต์ : -
 
  นายอารีย์ โอภาสวัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สังกัด : -    
  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-8319-4497
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  - - สังกัด : -    
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3008   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : 44156
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : -
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายปรีชา พรหมบุตร พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ สังกัด : -    
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3010   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-4874-0573หรือ08-6523-8762
  Email : promboot2009@hotmail.com ,เว็บไซต์ : -
 
  นางทรงลักษณ์ วรภัย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สังกัด : -    
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-1265-5817
  Email : woraphai@windowslive.com ,เว็บไซต์ : -
 
  นางมนัส แก้วประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สังกัด : -    
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-1999-1862
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นางนงลักษณ์ รักราวี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สังกัด : -    
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9423-5252หรือ08-1072-3426
  Email : alotof1639@hotmail.com ,เว็บไซต์ : -
 
  นายประยุทธ์ สิทธิ์น้อย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สังกัด : -    
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9865-7511
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  - - สังกัด : -    
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3023   แฟกส์ : 0-4552-3023   ,มหาดไทย : 44153
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : -
  Email : amnatcharoen@dpt.go.th ,เว็บไซต์ : -
 
  - โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ สังกัด : -    
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3023   แฟกส์ : 0-4552-3023   ,มหาดไทย : 44153
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : -
  Email : amnatcharoen@dpt.go.th ,เว็บไซต์ : -
 
  - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัด : -    
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3023-4   แฟกส์ : 0-4552-3023   ,มหาดไทย : 44153
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : -
  Email : amnatcharoen@dpt.go.th ,เว็บไซต์ : -
 
  - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง สังกัด : -    
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3167   แฟกส์ : 0-4552-3023   ,มหาดไทย : 44192
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9712-4852
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายปรีชา เจริญยศ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สังกัด : -    
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3023-4   แฟกส์ : 0-4552-3023   ,มหาดไทย : 44153
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-1964-0383
  Email : amnatcharoen@dpt.go.th ,เว็บไซต์ : -
 
  นายบุญส่ง ประดลชอบ ฝ่ายปฏิบัติการ สังกัด : -    
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3023-4   แฟกส์ : 0-4552-3023   ,มหาดไทย : 44153
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9091-6544
  Email : amnatcharoen@dpt.go.th ,เว็บไซต์ : -
 
  - - สังกัด : -    
  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3030-1   แฟกส์ : 0-4552-3031   ,มหาดไทย : 44226
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9969-6811
  Email : - ,เว็บไซต์ : www.Amnatcharoen.disaster.go.th
 
  นายธีรยุทธ จันทร์ดิษฐวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาฯ สังกัด : -    
  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3030   แฟกส์ : 0-4552-3031   ,มหาดไทย : 44226
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9969-6811
  Email : ddpm_amnat@hotmail.com ,เว็บไซต์ : -
 
  นายปริญญา วงศ์ราษฎร์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สังกัด : -    
  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3031   แฟกส์ : 0-4552-3133   ,มหาดไทย : 44226
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9969-6811
  Email : ddpm_amnat@hotmail.com ,เว็บไซต์ : -
 
  นายสุนทร พิญญพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ฯ สังกัด : -    
  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3031   แฟกส์ : 0-4552-3133   ,มหาดไทย : 44226
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-1718-1164
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  พ.ต.ยุทธพงษ์ วงศ์ไชย หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ สังกัด : -    
  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3031   แฟกส์ : 0-4552-3133   ,มหาดไทย : 44226
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-3153-3500
  Email : ddpm_amnat@hotmail.com ,เว็บไซต์ : www.Amnatcharoen.disaster.go.th
 

2 of 18   หน้าแรกสุด1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels