วันที่ปัจจุบัน : 20/09/2017 เวลา 12:20
amnat.info
google
 
 
 
 
รูปแบบการสืบค้นเบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ

เบอร์โทรองค์กร : 0-45xx-xxxx แฟกส์ : 0-45xx xxxx ,มหาดไทย : 44111
เบอร์โทรบ้านพัก: 0-45xx-xxxx ,มือถือ : 00-0000-0000
  คำค้น : ค้นตาม
พบรายการทั้งหมด :535 รายการ
  นายวสวัสต์ เกตุวิฑูรย์วโรดม หัวหน้าฝ่ายการโยธา สังกัด : -    
  เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : ต่อ 125   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-4665-5646
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผอ.กองการศึกษา สังกัด : -    
  เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : ต่อ 130   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-5775-3939
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายอรรณพ ระหงษ์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล สังกัด : -    
  เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4545-2642   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-5025-6646
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์เดช พงษ์ประเสริฐ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 พุทธอุทยาน สังกัด : -    
  เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4551-1382-3 ต่อ 138   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-7225-9988
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายหาญชนะ ไชยเสนา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัด : -    
  เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : ต่อ 138   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-7743-0867
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นางสาวสมพิศ โพธิ์คำ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สังกัด : -    
  เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : ต่อ 138   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-6650-7949
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายคุณาสิน อุ่นจันที หัวหน้างานนิติการ สังกัด : -    
  เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : ต่อ 110   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-3006-7484
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายเกรียงไกร ทีปิวัฒน์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล สังกัด : -    
  เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4545-2643   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-0156-3144
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายวีระกุล บัวลอย ผอ.กองสวัสดิการสังคม สังกัด : -    
  เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : ต่อ 139   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9847-5290
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นางเกษรา พลหาญ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน สังกัด : -    
  เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : ต่อ 139   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-1265-9309
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายสุนันท์ ต่อพล คลังจังหวัดอำนาจเจริญ สังกัด : กระทรวงการคลัง    
  สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3154   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : 44157
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-1955-3700
  Email : sunantor@cgd.go.th ,เว็บไซต์ : -
 
  นายพงศ์เทพ พรศิริเจริญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานระบบบริหารการคลัง สังกัด : -    
  สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3154   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : 44157
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9123--0501
  Email : phongthep_p@cgd.go.th ,เว็บไซต์ : -
 
  - หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลังและศรษฐกิจ สังกัด : -    
  สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3063   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : 44157
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : -
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นางสาวเกษมนีย์ นาจาน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี สังกัด : -    
  สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3062   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : 44157
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-0157-2272
  Email : katmani_n@cgd.go.th ,เว็บไซต์ : -
 
  นางอัญชลี โสวรรณาการ หัวหน้ากลุ่มฝ่ายบริหารทั่วไป สังกัด : -    
  สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3064   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : 44157
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-3464-2989
  Email : aunchaso@cgd.go.th ,เว็บไซต์ : -
 
  - - สังกัด : -    
  สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญงานสารบรรณ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3064   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : 44157
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-6468-7835
  Email : acr@cgd.go.th ,เว็บไซต์ : -
 
  - สรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ สังกัด : -    
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3065   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : -
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นางสุปาณี จ๋วงพานิช ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ (1) สังกัด : -    
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3066 ต่อ 109   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : -
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นางประภาภรณ์ เที่ยงธรรม ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ (2) สังกัด : -    
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3066 ต่อ 119   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : -
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายธวัชชัย เที่ยงธรรม ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ (3) สังกัด : -    
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3066 ต่อ 120   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : -
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  น.ส.พรรณพิมล วิเศษสิงห์ หัวหน้าส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง สังกัด : -    
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : -
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายอธิฐ สุทธิปัญโญ หัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผล สังกัด : -    
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3066 ต่อ 116   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : -
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  พ.จ.อ.บุญศรี ประสวนศรี หัวหน้าส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี สังกัด : -    
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3066 ต่อ 120   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : -
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  น.ส.กนกพร ฉันทศิริวรรณ หัวหน้าทีมกำกับดูแลผู้เสียภาษี สังกัด : -    
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : -
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  - สรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ สังกัด : -    
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3072   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : 73445
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-1617-6934
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นางสมจิต เพชรชนะ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สังกัด : -    
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3072   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9432-4001
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายอภินันท์ สุเมธี หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สังกัด : -    
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3072   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-7254-4835
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายสถิตย์ อินทร์จำนง หัวหน้าฝ่ายปราบปราม สังกัด : -    
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3072   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9624-0332
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นางสุนันทา มาสุก หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย สังกัด : -    
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3072   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-1323-8131
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายอดิศักดิ์ สิมาพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ สังกัด : -    
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3074   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9948-1387
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 

7 of 18   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2559 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels