เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน


กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ

ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ  
amnatcharoen@moi.go.th 
0-4552-3012 ต่อ 44222 
มีข้อความล่าสุด : 1
ข่าวสารล่าสุด
 
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไร่ หมู่ ๑ ไปบ้านหนองแสง หมู่ ๘
....
 
บทความล่าสุด
 
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ (สมชาย นำประเสริฐชัย)
การจัดการความรู้…เรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ สมชาย นำประเสริฐชัย องค์กรทั้งภาครัฐและบริษัท....
 
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อัลบั้มล่าสุด
ต้องการอัลบั้มนี้
งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 
เข้าสู่ระบบ คลิกที่ ปุ่มล็อกอิน
ระบบข่อมูลผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย http://www.amnatcharoen.go.th/service
เล่มแผนพัฒนาจังหวัด 61-64 final http://amnat.info/poc/strategy/indexprovince.php
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ http://amnatcharoen.go.th/damrongtham/
แผนพัฒนาจังหวัดอานาจเจริญ 4 ปี (พ.ศ.2557 - 2560) http://123.242.163.139/plan57-60.pdf
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ http://123.242.163.139/plan27.pdf
ฐานข้อมูลสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ http://123.242.163.139/strdb.pdf
แผนแม่บท ICT จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2556-2560 http://www.amnat.info/poc/ictmasterplan.pdf
วิสัยทัศน์ ICT http://www.amnat.info/poc/strategy/indexICT.php
Chief information officer(CIO) http://www.amnat.info/poc/ceo/index.php#2
แผนบริหารความเสี่ยงจังหวัดอำนาจฯ http://www.amnat.info/poc/strategy/index.php
วิสัยทัศน์ ICT http://www.amnat.info/poc/strategy/indexICT.php
ยุทธศาสตร์จังหวัดอำนาจเจริญ http://www.amnat.info/poc/strategy/indexamnat.php
Chief information officer(CIO) http://www.amnat.info/poc/ceo/index.php#2
ตำนานข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ http://www.amnatcharoenrice.com/
สังคมออนไลน์(Facebook) https://www.facebook.com/amnat.info
บริการดึงข่าว Rss Feed http://www.amnat.info/poc/rss/
ศูนย์บริการร่วมจังหวัด http://www.amnat.info/poc/service/
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร http://www.amnat.info/poc/amnatinfo/
ม.มหิดล (อำนาจเจริญ) http://www.acr.mahidol.ac.th/
หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ http://www.amnat-chamber.com/
บอกรับข่าวสาร http://www.amnat.info/poc/newsletter/
แผนพัฒนากฎหมาย http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=14&content_id=1268
ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=14&content_id=1013
รายละเอียดระเบียบ ก.พ.ร. http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=14&content_id=21
กฎกระทรวง http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=14&content_id=19
พระราชกฤษฎีกา http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=14&content_id=18
พระราชบัญญัติี http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=14&content_id=17
รัฐธรรมนูญ http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=14&content_id=16
แผนยุทธศาสตร์ระบบราชการไทยปี2556-2561 http://www.opdc.go.th/uploads/files/2556/text_yutasad.pdf
การจัดทำแผนการจัดการความรู้ตามตัวชี้วัดในหมวดที่ 4(ข)การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ http://www.opdc.go.th/faq.php?cid=9

1 of 5   หน้าแรกสุด2 3 4 5 หน้าท้ายสุด

 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
สำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0-4552-3012 ต่อ 44222 ,เว็บไซต์ จังหวัดอำนาจเจริญ :http://www.amnatcharoen.go.th ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : E-mail : amnatcharoen@moi.go.th