นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผวจ.อจ. เป็นประธานประชุมการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ....12345
Rating :
0 / 0
นายวีระวัฒน์ ชื่นวาริน ผวจ.อจ. เป็นประธานประชุมการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่: 2014-06-03 10:05:01 ผู้บันทึก: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/photo/viewpro.php?AlbID=211477&PhID=3708&webpage=social