เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญจัดสัมมนาโครงการจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย

12345
Rating :
0 / 0
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญจัดสัมมนาโครงการจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย
: วันนี้ (9 ก.พ.59) เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ศาสตราจารย์นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาโครงการจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ในเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2559 โดยมี นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายมนัธสะวัชร์ บุญสมวัฒนะวงศ์ นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายวิชยนต์ บูรณะกิจภิญโญ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ในการนี้ นางปุณณภา ธนะจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ว่า ตามที่ สภากาชาดไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด ประกอบกับ สภากาชาดไทย มีนโยบายเปิดรับสมัครจิตอาสา อาสาสมัคร สภากาชาดไทย ให้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนพันธกิจ ด้านการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ การบริการโลหิต และด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้บรรลุผล เพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาด ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ มีจิตอาสาที่ลงทะเบียนสมัครเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย จำนวนทั้งสิ้น 7,193 คน จากแนวทางดังกล่าว เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำโครงการจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยในเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี พ.ศ. 2559 ขึ้น เพื่อสร้างอุดมคติให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้อาสาสมัครสภากาชาดไทย มีความรู้ ความเข้าใจในองค์กรกาชาดและหลักการกาชาด นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่อุดมการณ์กาชาด ให้กับอาสาสมัครสภากาชาดไทย ที่อยู่ในตำบล หมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ได้ทราบอย่างแพร่หลาย และเพื่อให้อาสาสมัครสภากาชาดไทย มีความรู้ ความ เข้าใจในหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เมื่อประสบภัยขึ้นในพื้นที่ การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วย อาสาสมัครสภากาชาดไทยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 607 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด รวมทั้งสิ้น 650 คน ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรกาชาด หลักการกาชาดและการปลูกฝังค่านิยมของจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการแบ่งกลุ่มทดสอบปฏิบัติจริงตามฐานเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 2 ฐาน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาาชาด สภากาชาดไทย และวิทยากรจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
•ลิงค์เพิ่มเติม
เมื่อวันที่: 2016-02-10 10:18:38 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=3370