ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12345
Rating :
0 / 0
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
: ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทงานถนน หรืองานสะพาน หรืองานท่อเหลี่ยม ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th/ www.dpt.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๕๒-๓๐๒๓ ในวันและเวลาราชการ (จังหวัดอำนาจเจริญ ขอสงวนสิทธิให้ผู้เสนอราคาที่ได้ซื้อแบบรูปรายการ สำหรับการประกวดราคาโครงการดังกล่าวที่ยกเลิกไปแล้ว สามารถเข้าไปคลิกเลือก Pay–In Slip ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารได้ โดยไม่ต้องชำระเงินค่าเอกสารอีก) หมายเหตุ 1. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ จะทำสัญญาจ้างต่อเมื่อได้รับอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจากสำนักงบประมาณ แล้วเท่านั้น 2. เงินจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดจะทำสัญญาจ้างต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จังหวัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณายกเลิกการจัดจ้างการประกวดราคาจ้าง หากไม่ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการและไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ โดยผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

เมื่อวันที่: 2016-02-10 15:44:37 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=3371&webpage=social