สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วถมดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนศิลา บ้านบุ่งเขียวน้อย หมู่ ๗

12345
Rating :
0 / 0
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วถมดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนศิลา บ้านบุ่งเขียวน้อย หมู่ ๗
: ประกาศ เทศบาลตำบลโคกก่ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วถมดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนศิลา บ้านบุ่งเขียวน้อย หมู่ ๗ เทศบาลตำบลโคกก่ง มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วถมดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนศิลา บ้านบุ่งเขียวน้อย หมู่ ๗ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างเหมาดังกล่าว ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบล โคกก่ง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ ๔. มีหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ และยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างอำเภอชานุมาน(สำนักงานท้องถิ่นอำเภอชานุมาน) ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างอำเภอชานุมาน (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอชานุมาน)ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจ ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกก่ง (งานพัสดุ กองคลัง)ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น ในวันเวลาราชการหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๕๕๕๒๐๕ หรือทาง WWW.gprocurement.go.th

เมื่อวันที่: 2016-02-11 11:27:43 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=3374&webpage=social