สอบราคาซื้อรถโดยสารดีเซล ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

12345
Rating :
0 / 0
สอบราคาซื้อรถโดยสารดีเซล ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
: ประกาศเทศบาลตำบลสิริเสนางค์ เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสารดีเซล ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลสิริเสนางค์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถโดยสารดีเซล ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ตามรายการ ดังนี้ รถโดยสารดีเซล ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี (รายละเอียดคุณลักษณะแนบท้าย) จำนวน ๑ คัน ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วันที่ ๙ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ยื่น ณ เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ และ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ยื่น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเสนางคนิคม ชั้น ๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.senangkanikom.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๔๖๑๕๐๑ ในวันและเวลาราชการ

เมื่อวันที่: 2016-02-12 10:11:29 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=3380&webpage=social