ผู้ว่าฯอำนาจเจริญปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน

12345
Rating :
0 / 0
ผู้ว่าฯอำนาจเจริญปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน
: วันนี้ (15 ก.พ.59) นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินถิ่นธรรมเกษตรต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมมอบวุฒิบัตรและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบำบัดรักษายาเสพติด ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 จังหวัดอำนาจเจริญ การฝึกอบรมใช้ระยะเวลา 12 วัน ระหว่างวันที่ 4-15 กุมภาพันธ์ 2559 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 88 คน นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ในปี 2559 รัฐบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไว้ 4 แผน โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นการแก้ไขปัญหา ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยการนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐานและความเหมาะสม ในการฝึกอบรม สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนมาตรฐานใหม่ โดยให้จัดการฝึกอบรม 8 คืน 9 วัน พร้อมกับการฝึกอาชีพ จำนวน 3 วัน หรือ 30 ชั่วโมง ประกอบกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 108/2557ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์คัดกรองโดยนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าบำบัดฟื้นฟูระบบสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามแนวทางของรัฐบาล พัฒนาความรู้ความเข้าใจในพิษภัยของยาเสพติด รู้จักการปฏิเสธ การป้องกันตนเอง และสร้างทักษะการประกอบอาชีพ และเพื่อพัฒนาตนเองกลับคืนสู่สังคมและเป็นคนดีต่อไป โดยทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมต่างมีความมุ่งมั่น ตั้งใจรักษาระเบียบวินัย เชื่อฟังคณะวิทยากร ครูฝึกเป็นอย่างดี สามารถเป็นแกนนำ สร้างกระแสการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ โดยทุกคนที่เข้าร่วมโครงการต่างให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกต่อไป ................................................................................................................................................................................ ประกาศิต สุวะทอง/ข่าว อุกฤษฎ์ บุปผาวาสน์/ภาพ จิดาภา แก่นนาคำ/ผช.ปชส.อจ./บก.ข่าว
•ลิงค์เพิ่มเติม
เมื่อวันที่: 2016-02-17 13:59:53 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=3383