องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV แบบ IP/Network Camera ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณ์ขั้นพื้นฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๘ ชุด ในเขตพื้นที่ อบต.น้ำปลีก

12345
Rating :
0 / 0
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV แบบ IP/Network Camera ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณ์ขั้นพื้นฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๘ ชุด ในเขตพื้นที่ อบต.น้ำปลีก
: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV แบบ IP/Network Camera ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณ์ขั้นพื้นฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๘ ชุด ในเขตพื้นที่ อบต.น้ำปลีก ........................................................................................ ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV แบบ IP/Network Camera ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณลักษณ์ขั้นพื้นฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๘ ชุด ในเขตพื้นที่ อบต.น้ำปลีก ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และเรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เนื่องจาก รายละเอียดโครงการไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

เมื่อวันที่: 2016-02-18 10:37:50 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=3386&webpage=social