ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบอัตโนมัติ อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงบ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลลือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

12345
Rating :
5 / 1
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบอัตโนมัติ อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงบ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลลือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
: องค์การบริหารส่วนตำบลลือมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบอัตโนมัติ อัตราการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงบ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลลือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๑๘,๕๐๐.๐๐ บาท ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 9. การจัดจ้างครั้งนี้จะลงนามก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวจากผู้มีอำนาจแล้ว และจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งใบอนุมัติเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ภายในเดือนมีนาคม 2559 และหากผู้ชนะการประมูลไม่ทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลลือสามารถยกเลิกการจัดจ้างได้ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บ้านโสกใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลลือ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา ห้องท้องถิ่นอำเภอ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tumbonlue.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๕๒๕๘๗๖ ในวันและเวลาราชการ

เมื่อวันที่: 2016-02-19 11:14:44 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=3388&webpage=social