ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อสุขภาพ สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนบ้านโนนแคน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

12345
Rating :
5 / 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อสุขภาพ สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนบ้านโนนแคน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
: ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา เพื่อสุขภาพ สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนบ้านโนนแคน ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๓๖ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ และประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นั้น เนื่องจาก เสร็จสิ้นกรณีรับและพิจารณาอุทธรณ์แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงกำหนดวันเสนอราคาโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ส่วนข้อความอื่นคงเดิมตามประกาศและเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่: 2016-02-19 11:17:53 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=3389&webpage=social