ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เพื่อสุขภาพ สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนมัธยมนาวังวิทยา ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

12345
Rating :
5 / 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดวันเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เพื่อสุขภาพ สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนมัธยมนาวังวิทยา ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
: ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อสุขภาพ สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนมัธยมนาวังวิทยา ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๓๙ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ และประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นั้น เนื่องจาก เสร็จสิ้นกรณีรับและพิจารณาอุทธรณ์แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงกำหนดวันเสนอราคาโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ส่วนข้อความอื่นคงเดิมตามประกาศและเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่: 2016-02-19 11:20:14 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=3391&webpage=social