จัดการอบรมเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกร

12345
Rating :
0 / 0
จัดการอบรมเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกร
: จังหวัดอำนาจเจริญ จัดการอบรมเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 วันนี้ เวลา 09.30 น. (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559) ที่ อาคารศูนย์เรียนรู้ข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตามแผนพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญมีพื้นที่ในการปลูกข้าว ประมาณ 1,100,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิและอยู่ในเขตน้ำฝนเกือบทั้งหมด สถานการณ์ปัจจุบันเปลี่ยนผันอยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการทำนาของชาวนา เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมกับวิชาการ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินการอบรม ให้ความรู้แก่เกษตรกร โดยมีวิทยากรจากหลายหน่วยงาน มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ถึงขั้นตอน องค์ความรู้ใหม่ๆ และเทคโนโลยีต่างๆ และ ได้ชี้แนะ แนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร ได้นำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมและศักยภาพของแต่ละคนให้สามารถผลิตข้าวหอมมะลิได้คุณภาพสูง โดยมีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมจากเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด 7 อำเภอ จำนวน 10 รุ่น รวม 2,000 ราย เพื่อให้เกษตรกร นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาชีวิตของเกษตรกร ให้เป็นคนดี สุขภาพดี และมีรายได้ดี ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดอำนาจเจริญ "เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจ เส้นทางการค้าสู่สากล" อย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป ************************************ ประกาศิต สุวะทอง /ภาพ พีระพล บัวทอง ผช.ปชส.อจ./ข่าว สุรพล บุตรวงศ์ ปชส.อจ./บก.
•ลิงค์เพิ่มเติม
เมื่อวันที่: 2016-11-09 12:29:20 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=3773