โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่

12345
Rating :
0 / 0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่
: จังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งในพื้นที่ เพื่อการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป วัันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมและบรรยายพิเศษ ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน จำนวน 607 คน และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง (อบจ.ทม.ทต.อบต.) จำนวน 64 คน ผู้นำหมู่บ้านที่ให้ความสนใจจากจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 50 คน และประชาชนที่ให้ความสนใจจำนวนมาก เข้าร่วมการอบรม โดยมีปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "บทบาท หน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้นำยุคใหม่ในการพัฒนาท้องที่" พร้อมทั้งมอบนโยบาย ภารกิจและแนวทางในการปฏิบัติราชการ แนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำ และถือเป็นเรื่องเร่งด่วนจะต้องเร่งดำเนินการ เนื่องจากจังหวัดอำนาจเจริญประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค เป็นปัญหาต่อเนื่องมานานหลายปี ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงมีนโยบายเน้นการจัดหาแหล่งน้ำทั้งที่เป็นแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน โดยมีโครงการที่สำคัญคือ โครงการการขุดเจาะบ่อบาดาลหรือโครงการขุดสระ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยได้บรรจุในแผนงาน และโครงการในระยะยาว และจะดำเนินการขุดสระธนาคารน้ำใต้ดิน ในปีนี้ จำนวน 50- 70 บ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เป็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญอย่างยั่งยืนต่อไป
•ลิงค์เพิ่มเติม
เมื่อวันที่: 2016-11-14 15:23:35 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=3781