ถุงบรรจุภัณฑ์และกระสอบพร้อมตราสินค้า โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ปี ๒๕๖๐

12345
Rating :
0 / 0
ถุงบรรจุภัณฑ์และกระสอบพร้อมตราสินค้า โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ปี ๒๕๖๐
: ( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องซื้อ ถุงบรรจุภัณฑ์และกระสอบพร้อมตราสินค้า โครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ปี ๒๕๖๐ (งบกลุ่มจังหวัด) จังหวัดอำนาจเจริญมีความประสงค์จะซื้อ ตามรายการ ดังนี้ 1.ถุงบรรจุภัณฑ์พร้อมตราสินค้า ขนาด 1 กก เป็นเงิน 528,000 บาท 2.ถุงบรรจุภัณฑ์พร้อมตราสินค้า ขนาด 5 กก. เป็นงิน 660,000 บาท 3.กระสอบพร้อมตราสินค้า ขนาด 50 กก. เป็นเงิน 550,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,738,000 บาท ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.amnatcharoen@doae.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕ ๕๑๑๑๑๔ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง) เกษตรจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ สำเนาถูกต้อง (นาง นันท์นภัส คุณาพรพิพัฒน์) นักจัดการงานทั่วไป ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดย นาง นันท์นภัส คุณาพรพิพัฒน์ นักจัดการงานทั่วไป เอกสารสอบราคา เลขที่ 19/2560

เมื่อวันที่: 2017-06-06 15:24:02 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=3994