สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

12345
Rating :
0 / 0
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
: ( สำเนา ) ประกาศโรงพยาบาลดงหลวง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลดงหลวงมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามรายการ ดังนี้ รถพยาบาลฉุกเฉินแบบตู้พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต เครื่องยนต์ดีเชล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 24000 ซีซี จำนวน ๑ คัน ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลดงหลวง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดงหลวง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดงหลวง ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mdo.moph.go.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๖๙๗๐๒๓ ต่อ ๒๒๖ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (นายไอศวรรย์ รักชาติ) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงหลวง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร สำเนาถูกต้อง (นาง ศรีสุดา โพธิ์วรรณ) พยาบาลวิชาชีพ ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดย นาง ศรีสุดา โพธิ์วรรณ พยาบาลวิชาชีพ เอกสารสอบราคา เลขที่ 02/2560

เมื่อวันที่: 2017-06-06 15:29:00 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=3995