สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญ -บ้านพ่อลัย ภายในหมู่บ้านนาคำ หมู่ที่ ๓ ,ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพังงา – คำมักขอ ภายในหมู่บ้านแก้งกฐิน หมู่ที่ ๔ ,ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อจรัญ – บ้านพ่อใส ภายในหมู่บ้านแก้งกฐิน หมู่ที่ ๕ และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๔ โครงการ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

12345
Rating :
0 / 0
สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญ -บ้านพ่อลัย ภายในหมู่บ้านนาคำ หมู่ที่ ๓ ,ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพังงา – คำมักขอ ภายในหมู่บ้านแก้งกฐิน หมู่ที่ ๔ ,ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อจรัญ – บ้านพ่อใส ภายในหมู่บ้านแก้งกฐิน หมู่ที่ ๕ และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๔ โครงการ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
: ( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลนาหมอม้า เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญ -บ้านพ่อลัย ภายในหมู่บ้านนาคำ หมู่ที่ ๓ ,ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพังงา – คำมักขอ ภายในหมู่บ้านแก้งกฐิน หมู่ที่ ๔ ,ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อจรัญ – บ้านพ่อใส ภายในหมู่บ้านแก้งกฐิน หมู่ที่ ๕ และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๔ โครงการ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ....................................... เทศบาลตำบลนาหมอม้า มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ ๑.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญ -บ้านพ่อลัย ภายในหมู่บ้านนาคำ หมู่ที่ ๓ งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๔๓ ท่อน และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร เข้า-ออก พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน ๑๕ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๑,๑๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพังงา – คำมักขอ ภายในหมู่บ้านแก้งกฐิน หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๙๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปรับเกลี่ยตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๗,๗๐๐.- บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ๓.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อจรัญ – บ้านพ่อใส ภายในหมู่บ้านแก้งกฐิน หมู่ที่ ๕ งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๒๐ ท่อน และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร เข้า-ออก พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน ๑๒ แห่ง พร้อมงานรื้อถอนและคืนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐.- บาท ( หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ๔.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๓๔ ท่อน และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร เข้า-ออก พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน ๑๔ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๑,๔๐๐.- บาท ( หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ๑.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญ -บ้านพ่อลัย ภายในหมู่บ้านนาคำ หมู่ที่ ๓ ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๕,๕๕๐.- บาท ( เจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพังงา – คำมักขอ ภายในหมู่บ้านแก้งกฐิน หมู่ที่ ๔ ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๘,๘๕๐.- บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันแปด ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ๓.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อจรัญ – บ้านพ่อใส ภายในหมู่บ้านแก้งกฐิน หมู่ที่ ๕ ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ๔.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๐,๗๐๐.- บาท ( เจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบล นาหมอม้า ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หมู่ที่ ๓ บ้านนาคำ, หมู่ที่ ๔,๕ บ้านแก้งกฐิน และหมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาหมอม้า กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๔๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง เทศบาลตำบลนาหมอม้า และวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ยื่นซองสอบราคา ได้ที่ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (ท้องถิ่นอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ๑.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญ -บ้านพ่อลัย ภายในหมู่บ้านนาคำ หมู่ที่ ๓ ในราคาชุดละ ๒๐๐.- บาท ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพังงา – คำมักขอ ภายในหมู่บ้านแก้งกฐิน หมู่ที่ ๔ในราคาชุดละ ๒๐๐. – บาท ๓.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อจรัญ – บ้านพ่อใส ภายในหมู่บ้านแก้งกฐิน หมู่ที่ ๕ ในราคาชุดละ ๒๐๐.- บาท ๔.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ในราคาชุดละ ๒๐๐.- บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลนาหมอม้า ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (ท้องถิ่นอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.namorma.go.thและ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๕๔๐๒๑๑ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ (นางนิตยา เกตมาลา) ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนาหมอม้า ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำเนาถูกต้อง (นาง โสพิศฐา สิงห์แก้ว) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดย นาง โสพิศฐา สิงห์แก้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2560

เมื่อวันที่: 2017-06-06 15:31:46 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=3996