สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกกลางหลังเดิม ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

12345
Rating :
0 / 0
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกกลางหลังเดิม ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
: ( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลโคกกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกกลางหลังเดิม ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เทศบาลตำบลโคกกลางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกกลางหลังเดิม ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 22.30 เมตร หรือมีพื้นที่หลังคาไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลโคกกลางกำหนด ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และยื่นซองต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ ชั้น ๒ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ) ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ ชั้น ๒ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tambonkokglang.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๕๔-๗๔๐๒ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (นางสาวเพียรวิภา โพศาราช) นายกเทศมนตรีตำบลโคกกลาง สำเนาถูกต้อง (นาง เพ็ญนภา ชิงจันทร์) นักบริหารงานคลัง ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดย นาง เพ็ญนภา ชิงจันทร์ นักบริหารงานคลัง เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560

เมื่อวันที่: 2017-06-06 15:37:56 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=3997