ประกวดราคาซื้อสื่อห้องสมุดเพื่อให้เยาวชนมีหนังสือเพื่อศึกษาหาความรู้และ สร้างเสริมประสบการณ์ในการอ่านให้โรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

12345
Rating :
0 / 0
ประกวดราคาซื้อสื่อห้องสมุดเพื่อให้เยาวชนมีหนังสือเพื่อศึกษาหาความรู้และ สร้างเสริมประสบการณ์ในการอ่านให้โรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
: ( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อสื่อห้องสมุดเพื่อให้เยาวชนมีหนังสือเพื่อศึกษาหาความรู้และ สร้างเสริมประสบการณ์ในการอ่านให้โรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ -------------------------------------- ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสื่อห้องสมุดเพื่อให้เยาวชนมีหนังสือเพื่อศึกษาหาความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในการอ่านให้โรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๘๒,๐๐๐.-บาท (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์ประกวดราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง จังหวัดอำนาจเจริญ หอประชุมพญานาครินทร์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น ๑ อาคารดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลาราชการดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.amnatpao.go.thหรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๕๕๒-๓๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่จัดซื้อเลยก็ได้ หากมีเงินไม่เพียงพอ หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะถือเป็นข้ออ้างเรียกร้องความเสียหายใด ๆ มิได้ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (นายศักดิ์ชัย ตั้งตระกูลวงศ์) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ รายละเอียดแนบท้ายประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ๕ /๒๕๖๐ การจัดซื้อสื่อห้องสมุดเพื่อให้เยาวชนมีหนังสือเพื่อศึกษาหาความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ ในการอ่านให้โรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ การจัดซื้อสื่อห้องสมุดเพื่อให้เยาวชนมีหนังสือเพื่อศึกษาหาความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในการอ่านให้โรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ ดังนี้ ๑. วงเงินจัดซื้อ ๓,๙๘๒,๐๐๐ บาท ๒. ราคาขายแบบชุดละ ๕๐๐ บาท ๓. หลักประกันซอง ๑๙๙,๑๐๐ บาท ๔. ราคาเริ่มต้นในการประมูลเริ่มต้นที่ ๓,๙๘๒,๐๐๐ บาท ๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี ๗. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จะจ่ายเงินค่าสื่อห้องสมุดเพื่อให้เยาวชนมีหนังสือเพื่อศึกษาหาความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในการอ่านให้โรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุ ภายใน ๓๐ วัน รายละเอียดแนบท้ายประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ๕ /๒๕๖๐ การจัดซื้อสื่อห้องสมุดเพื่อให้เยาวชนมีหนังสือเพื่อศึกษาหาความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ ในการอ่านให้โรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ การจัดซื้อสื่อห้องสมุดเพื่อให้เยาวชนมีหนังสือเพื่อศึกษาหาความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในการอ่านให้โรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ ดังนี้ สื่อห้องสมุดเพื่อให้เยาวชนมีหนังสือเพื่อศึกษาหาความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ ในการอ่านให้โรงเรียนในจังหวัด ประกอบด้วย ลำดับ รายการ จำนวน ๑ ทายซิบ้านใครเอ่ย ๑,๑๐๐ เล่ม ๒ จดหมายจากครูบ้านนอก ๑,๑๐๐ เล่ม ๓ เรื่องสั้นชนบท ๑,๑๐๐ เล่ม ๔ ทิพย์ดนตรี ๑,๑๐๐ เล่ม ๕ นิทานสำหรับเด็ก ๑,๑๐๐ เล่ม ๖ ประชุมโวหารของสุนทรภู่ ๑,๑๐๐ เล่ม ๗ ศึกบางระจัน ๑,๑๐๐ เล่ม ๘ สงครามยุทธหัตถี ๑,๑๐๐ เล่ม ๙ สมเด็จพระสุริโยทัย ๑,๑๐๐ เล่ม ๑๐ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๑,๑๐๐ เล่ม ๑๑ พระสุพรรณกัลยา ๑,๑๐๐ เล่ม ๑๒ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๑,๑๐๐ เล่ม ๑๓ วีรสตรีไทยผู้นำกองทัพขับไล่ศัตรู ๑,๑๐๐ เล่ม ๑๔ อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน ๑,๑๐๐ เล่ม ๑๕ ฝึกสมอง ๑,๑๐๐ เล่ม ๑๖ Loy Kratong ๑,๑๐๐ เล่ม ๑๗ The Golden Goby ๑,๑๐๐ เล่ม ๑๘ เรื่องของช้างพลายมงคลผู้อาภัพ ๑,๑๐๐ เล่ม ๑๙ ธาตุก่องข้าวน้อย ๑,๑๐๐ เล่ม ๒๐ สาวรุ่น ๑,๑๐๐ เล่ม ๒๑ บักเซียงน้อย ๑,๑๐๐ เล่ม ๒๒ เรียนรู้ภาษาอาเซียน Asean+6 เรียนรู้ภาษาอาเซียนและอีก 6 ประเทศนอกสมาชิกอาเซียน ๑,๑๐๐ เล่ม ๒๓ มารดาสอนบุตร ๑,๑๐๐ เล่ม ๒๔ กาพย์ห่อโคลงนิราศธารทองแดง ๑,๑๐๐ เล่ม ------------------------------------------------------------ สำเนาถูกต้อง (นาง ดวงอุมา โพธิวัฒน์) ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดย นาง ดวงอุมา โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 5/2560

เมื่อวันที่: 2017-06-19 09:10:11 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=3999