สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกห้วยอินั่ง หมู่ที่ ๗,๘,๑๐,๑๑ บ้านเหล่าฝ้าย บ้านศาลา ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

12345
Rating :
0 / 0
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกห้วยอินั่ง หมู่ที่ ๗,๘,๑๐,๑๑ บ้านเหล่าฝ้าย บ้านศาลา ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
: ( สำเนา ) ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกห้วยอินั่ง หมู่ที่ ๗,๘,๑๐,๑๑ บ้านเหล่าฝ้าย บ้านศาลา ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกห้วยอินั่ง หมู่ที่ ๗,๘,๑๐,๑๑ บ้านเหล่าฝ้าย บ้านศาลา ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อำนาจเจริญ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในราคาชุดละ 1,000 บาท ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://process3.gprocurement.go.th/egp2proc02Web/jsp/control.proc02 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-523031 ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (นายกฤษฏิ์ พูนเกษม) หัวหน้าสำนักงาน สาขา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ปฏฺบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ สำเนาถูกต้อง (นาย เลิศฤทธิ์ จันทร์หอม) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดย นาย เลิศฤทธิ์ จันทร์หอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2560

เมื่อวันที่: 2017-08-04 16:17:50 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=4030