สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

12345
Rating :
0 / 0
สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
: ( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อย เรื่อง สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อยมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ตามรายการ ดังนี้ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายฯ) ราคามาตรฐานและราคากลางจัดซื้อ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อย โดยในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ยื่นซอง ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหัวตะพานชั้น ๒) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.pmnobt.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๙๘-๙๗๒๑, ๐๘-๙๒๘๐-๒๔๘๗ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (นายสุภาพ ใจชุ่ม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อย สำเนาถูกต้อง (นางสาว สุจิตรา กันยามาศ) ผู้อำนวยการกองคลัง ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดย นางสาว สุจิตรา กันยามาศ ผู้อำนวยการกองคลัง เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560

เมื่อวันที่: 2017-08-07 13:51:54 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=4031