สอบราคาซื้อรถยนต์ยานพาหนะและขนส่ง ให้แก่ โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

12345
Rating :
0 / 0
สอบราคาซื้อรถยนต์ยานพาหนะและขนส่ง ให้แก่ โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
: ( สำเนา ) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ยานพาหนะและขนส่ง ให้แก่ โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์ จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับการออกหน่วยบริการสุขภาพคัดกรองผู้ป่วย โรคเรื้อรังในพื้นที่ เพื่อทดแทนคันเดิมที่มีอยู่แล้ว จำนวน 1คัน ราคากลางเป็นเงิน 1,288,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน จัดสรรระดับหน่วยบริการ (ร้อยละ 90) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจัดซื้อครั้งนี้ 2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ วันเปิดซองใบเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ 6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.amno.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๕๕๒ ๓๒๔๗-๕๐ ต่อ ๒๑๓ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (นายประภาส วีระพล) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ สำเนาถูกต้อง (นาย สมาน พรรณรัตน์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดย นาย สมาน พรรณรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เอกสารสอบราคา เลขที่ 07/2560

เมื่อวันที่: 2017-08-08 13:16:24 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=4032