ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ ๒

12345
Rating :
0 / 0
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ ๒
: ( สำเนา ) ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ ๒ ด้วยจังหวัดมุกดาหาร มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามรายการ ดังนี้ รถพยาบาลฉุกเฉินแบบตู้พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลดงหลวง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดงหลวง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดงหลวง ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mdo.moph.go.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๖๙๗๐๒๓ ต่อ ๒๒๖ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (นายไอศวรรย์ รักชาติ) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงหลวง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร สำเนาถูกต้อง (นาง ศรีสุดา โพธิ์วรรณ) พยาบาลวิชาชีพ ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดย นาง ศรีสุดา โพธิ์วรรณ พยาบาลวิชาชีพ เอกสารสอบราคา เลขที่ 03/2560

เมื่อวันที่: 2017-08-09 09:30:49 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=4034