ประกวดราคาจ้างโครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนสามัคคีธรรม ช่วงที่ 1 (วัดกลาง-ซ.สมานไมตรี) ช่วงที่ 2 (ซ.วรรณเวช-ซ.เขตบูรพา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

12345
Rating :
0 / 0
ประกวดราคาจ้างโครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนสามัคคีธรรม ช่วงที่ 1 (วัดกลาง-ซ.สมานไมตรี) ช่วงที่ 2 (ซ.วรรณเวช-ซ.เขตบูรพา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
: ( สำเนา ) ประกาศ เทศบาลตำบลน้ำปลีก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนสามัคคีธรรม ช่วงที่ 1 (วัดกลาง-ซ.สมานไมตรี) ช่วงที่ 2 (ซ.วรรณเวช-ซ.เขตบูรพา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลน้ำปลีกมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนสามัคคีธรรม ช่วงที่ 1 (วัดกลาง-ซ.สมานไมตรี) ช่วงที่ 2 (ซ.วรรณเวช-ซ.เขตบูรพา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินงบประมาณ 2,773,000.00 บาท (-สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)(สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๖,๕๐๐.๐๐ บาท ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลน้ำปลีก ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลน้ำปลีก ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ถนนสามัคคีธรรม ช่วงที่ ๑ (วัดกลาง-ซ.สมานไมตรี) ช่วงที่ ๒ (ซ.วรรณเวช-ซ.เขตบูรพา) ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๕๐๐ บาท ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำปลีก ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nampleekcity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๕๔๐๕๓๘ ต่อ ๑๙ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (นายชนินทร์ เตาเงิน) นายกเทศมนตรีตำบลน้ำปลีก สำเนาถูกต้อง (นางสาว เพ็ญประภา เพ็งพา) นักบริหารงานคลัง ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดย นางสาว เพ็ญประภา เพ็งพา นักบริหารงานคลัง เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 2/2560

เมื่อวันที่: 2017-08-09 09:39:16 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=4035