ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

12345
Rating :
0 / 0
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
: ( สำเนา ) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ -------------------------------------- องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๔ คัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๕๒,๐๐๐.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์ประกวดราคาจัดซื้อ - จัดจ้าง จังหวัดอำนาจเจริญ หอประชุมพญานาครินทร์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น ๑ อาคารดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.amnatpao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๕๕๒-๓๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่จัดซื้อเลยก็ได้ หากมีเงินไม่เพียงพอ หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะถือเป็นข้ออ้างเรียกร้องความเสียหายใด ๆ มิได้ ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (นายศักดิ์ชัย ตั้งตระกูลวงศ์) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ รายละเอียดแนบท้ายประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ๙ /๒๕๖๐ การจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน ๔ คัน ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ การจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน ๔ คัน ดังนี้ ๑. วงเงินจัดซื้อ ๒,๗๕๒,๐๐๐ บาท ๒. ราคาขายแบบชุดละ ๕๐๐ บาท ๓. หลักประกันซอง ๑๓๗,๖๐๐ บาท ๔. ราคาเริ่มต้นในการประมูลเริ่มต้นที่ ๒,๗๕๒,๐๐๐ บาท ๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี ๗. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จะจ่ายเงินค่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับจำนวน ๔ คัน เมื่อผู้ขาย ส่งมอบพัสดุ ภายใน ๙๐ วัน และโอนทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญแล้วโดยถูกต้องครบถ้วน ............................................... รายละเอียดแนบท้ายประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ๙ /๒๕๖๐ การจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน ๔ คัน ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ------------------------- การจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน ๔ คัน ดังนี้ ๑. ลักษณะทั่วไป ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบมีช่องว่างหลังคนขับ ๑.๑ มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ๑.๒ มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ ๑.๓ เป็นกระบะสำเร็จรูป ๑.๔ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ๑.๕ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ๒. ลักษณะทางเทคนิค ๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ดีเซล แบบคอมมอลเรล ๔ สูบ แถวเรียง เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ๒.๒ ระบบส่งกำลัง ๒.๒.๑ คลัทช์ เป็นแบบชนิดแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยไฮดรอลิคหรือกลไก ๒.๒.๒ เกียร์ เป็นแบบเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ ประกอบด้วยเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์ ๒.๓ ระบบพวงมาลัย แบบแร็คแอนด์พีเนี่ยน โดยมีเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงตามมาตรฐานโรงงานผลิต ๒.๔ ระบบห้ามล้อ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรกตามมาตรฐานโรงงานผลิต ๒.๕ ระบบกันสะเทือน ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง ล้อหลังเป็นแบบแหนบซ้อนพร้อมโช๊คอัพ ตามมาตรฐานโรงงานผลิต ๒.๖ ยางล้อเป็นแบบ เรเดียล ตามมาตรฐานโรงงานผลิต ๒.๗ ล้อเป็นล้ออัลลอย ตามมาตรฐานโรงงานผลิต ๒.๘ กระจกมองข้างพับ และปรับด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานผลิต ๒.๙ กระจกประตูทั้งสองบานเลื่อน ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานผลิต ๒.๑๐ มีกุญแจรีโมทควบคุมการล็อคประตูตามมาตรฐานโรงงานผลิต ๒.๑๑ ติดฟิล์มกรองแสงความเข้มไม่เกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ๒.๑๒ ติดตั้งกันชนด้านหน้า และด้านหลัง ตามแบบมาตรฐานโรงงานผลิต ๓. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ ๓.๑ ยางปูพื้นรถด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน ๑ ชุด ๓.๒ ติดตั้งพื้นปูกระบะ (LINER) จำนวน ๑ ชุด ๓.๓ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด ๓.๔ แม่แรงพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด ๓.๕ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทของผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด ๓.๖ เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งด้านหน้า จำนวน ๒ ชุด ๓.๗ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์และบัตรบำรุงรักษารถยนต์ฟรี ตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด ๓.๘ อุปกรณ์อื่นที่ติดมากับรถให้เป็นตามรูปแบบ (CATALOG) ที่แนบท้ายสัญญา ...................................................................... สำเนาถูกต้อง (นาง ดวงอุมา โพธิวัฒน์) ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดย นาง ดวงอุมา โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 9/2560

เมื่อวันที่: 2017-08-11 14:09:48 ผู้บันทึก: : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Url: http://amnat.info/social/viewpro.php?EID=4036